sharepointsrv

Cài đặt và cấu hình Sharepoint Services 3.0 – Phần 2: Cấu hình Sharepoint Services

Phần I đã giới thiệu đến các bạn cách cài đặt SharePoint Services trên Windows Server 2008. Tiếp theo, trong phần II sẽ giới thiệu cách cấu hình SharePoint Services để hỗ trợ tốt hơn các tác vụ công việc trong 1 doanh nghiệp.


Phần I đã giới thiệu đến các bạn cách cài đặt SharePoint Services trên Windows Server 2008. Tiếp theo, trong phần II sẽ giới thiệu cách cấu hình SharePoint Services để hỗ trợ tốt hơn các tác vụ công việc trong 1 doanh nghiệp.
Bài viết bao gồm 2 phần:
Phần I: Cài đặt SharePoint Services
Phần II: Cấu hình SharePoint Services

Phần II bao gồm các bước:

1. Sử dụng Ennoucement Calendar Link
2. Tạo Share Document và phân quyền
3. Tạo Disscusion-Forum
4. Tạo Survey Site – Khảo sát ý kiến
5. Phân công công việc với Task
 
II. Chuẩn bị
-  Thực hiện hoàn tất phần I: Cài đặt SharePoint Services trên Windows Server 2008
-  Cài đặt Microsoft Office 2003 hoặc 2007
-  Tạo folder DATA, trong folder DATA tạo file tailieu1.doctailieu2.doc có nội dung tùy ý

III.
Thực hiện
1. Sử dụng Ennoucement Calendar Link
- Mở Internet Explorer, truy cập vào địa chỉ http://pc01 bằng quyền MSOpenLabMan1
- Trong cửa sổ Team Site, chọn Add new announcement
 
 
- Trong cửa sổ Annoucements: New Item, nhập TitleBody tùy ý, chọn OK

 
- Kiểm tra trong Announcements có tin tức mới.
- Trong cửa sổ Team Site, chọn Add new event
 
-          Trong cửa sổ Calendar: New Item, nhập thông tin và thời gian theo nhu cầu, chọn OK
 
-          Kiểm tra mục Calendar có lịch hẹn mới
-          Trong cửa sổ Team Site, chọn Add new link
 
-          Trong cửa sổ Links: New Item, nhập thông tin như hình bên dưới, chọn OK
 
 
-          Trong cửa sổ Team Site, chọn link Tin tuc hang ngay
 
-          Kiểm tra truy cập thành công website http://vnexpress.net 
 
2. Tạo Share Document và phân quyền
-          Mở Internet Explorer, truy cập http://pc01 bằng quyền MSOpenLabAdministrator
-          Trong cửa sổ Team Site, chọn Shared Documents, bung mục New, chọn New Folder
 
-          Trong cửa sổ New Folder: Shared Documents, nhập ManagerData vào ô Name, chọn OK
 
 
-          Tương tự, tạo thêm 1 Folder tên StaffData
 
-          Trong cửa sổ Shared Documents, bung ManagerData, chọn Manage Permissions
 
 
-          Trong cửa sổ Permission: ManagerData, bung Actions, chọn Edit Permissions
 
-          Trong cửa sổ Permission: ManagerData, đánh dấu chọn group Staff, bung Actions, chọn Remove User Permissions, chọn OK
 
-          Trong cửa sổ Internet Explorer, chọn Shared Documents, bung StaffData, chọn Manage Permissions
 
 
-          Trong cửa sổ Permisstions: StaffData, bung Actions, chọn Edit Permissions, chọn OK
 
-          Trong cửa sổ Permisstions: StaffData, đánh dấu chọn group Staff, bung Actions, chọn Edit User Permissions
 
 
-          Trong cửa sổ Permisstions:StaffData, đánh dấu chọn quyền Contribute, chọn OK
 
 
-          Truy cập http://pc01 bằng quyền MSOpenLabMan1, chọn Shared Documents, mở folder ManagerData
 
 
 
 
-          Bung mục Upload, chọn Upload Document
 
 
-          Trong cửa sổ Upload Document: Share Documents, chọn Browse, trõ đường dẫn đến file tailieu1.doc, chọn OK
 
-          Kiểm tra upload thành công file tailieu1 vào folder ManagerData
 
 
-          Tương tự, chọn Shared Documents, mở folder StaffData
 
-          Bung Upload, chọn Upload Document
 
 
-          Trong cửa sổ Upload Document: Share Documents, chọn Browse, trõ đường dẫn đến file tailieu2.doc, chọn OK
-          Kiểm tra upload thành công file tailieu2 vào folder StaffData
 
 
-          Mở Internet Explorer, truy cập http://pc01 bằng quyền MSOpenLabStaff1
-          Trong cửa sổ Team Site, chọn Shared Documents, kiểm tra các user thuộc group Staff chỉ thấy folder StaffData (Group Staff không có quyền trên folder ManagerData)
 
 
-          Trong cửa sổ Shared Documents, mở folder StaffData, mở file tailieu2
 
-          Kiểm tra, user Staff1 xem được nội dung file tailieu2.doc. Tắt cửa sổ Microsoft Word
 
 
-          Trong cửa sổ Shared Documents, bung tailieu2, chọn Send To, chọn Download a Copy
 
-          Save file tailieu2.doc về desktop
 
 
3. Tạo Disscusion Board-Forum
-          Mở Internet Explorer, truy cập http://pc01 bằng quyền MSOpenLabAdministrator
-          Trong cửa sổ Team Site, chọn Site, chọn Create
 
 
-          Trong cửa sổ  Create, chọn Disscusion Board
 
-          Trong cửa sổ New, nhập tên Hoi Cau Long vào ô Name, chọn Create
 
 
-          Trong cửa sổ Hoi Cau Long, bung New, chọn Discussion
 
-          Trong cửa sổ Hoi Cau Long: New Item, nhập Subject và Body tùy ý, chọn OK
 
 
-          Mở Internet Explorer, truy cập http://pc01 bằng quyền MSOPENLABMan1
-          Trong phần Discussions, chọn Hoi Cau Long, mở Thong bao: Thanh lap hoi cau long
 
 
-          Chọn Reply
 
 
-          Nhập nội dung trả lời tùy ý, chọn OK
 
 
-          Kiểm tra các bài viết trong Discussion Hoi Cau Long
 
4.      Tạo Survey Site – Khảo sát ý kiến
-          Mở Internet Explorer, truy cập http://pc01 bằng quyền MSOPENLABAdministrator
-          Trong cửa sổ Team Site, chọn Sites, chọn Create
 
-          Trong cửa sổ Create, chọn Survey
 
 
-          Trong cửa sổ New, nhập tên bất kỳ vào ô Name, chọn Next
 
-          Trong cửa sổ New Question, nhập câu hỏi vào ô Question. Vd: Nen hoc MCSE hay MCITP?
 
-          Trong phần The type of answer to this question is, chọn Choie (menu to choose from)
-          Nhập các câu trả lời vào ô Type each choise on a separate line, chọn Finish
 
-          Truy cập http://pc01 bằng quyền MSOPENLABMan1
-          Trong Survey, chọn Nen hoc MCSE hay MCITP, chọn Respond to this Survey
 
 
 
-          Chọn câu trả lời thích hợp, chọn Finish
 
 
-          Chọn Show all responses
 
-          Chọn View Response #1
 
 
-          Kiểm tra kết quả khảo sát
 
5.      Phân công công việc với Task
-          Mở Internet Explorer, truy cập http://pc01 bằng quyền MSOPENLABMan1
-          Trong cửa sổ Team Site, chọn Tasks, bung New, chọn New Item
 
 
-          Cửa sổ Tasks: New Item, nhập thông tin như trong hình, add user Man2 vào ô Assigned To, ô Start DateDue Date chọn thời gian tùy ý. Chọn OK 
 
-          Truy cập http://pc01 bằng quyền MSOPENLABMan2, chọn Tasks, mở Tao mau cho san pham moi
 
 
-          Trong cửa sổ Task: Tao mau cho san pham moi, chọn Edit Item
 
 
-          Nhập 70 vào ô % Complete để báo cho user Man1 biết là công việc đã hoàn tất 70%. Chọn OK
 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>