Image One

Exchange Server 2007 – Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp – Phần 1: Cài đặt Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

Image OneTrong bài viết ”Tổng quan Microsoft Exchange Server 2007“ đã giới thiệu với các bạn các tính năng của Exchange Server 2007. Và để sử dụng Microsoft Exchange Server 2007, trong bộ bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách triển khai cài đặt và quản lý Microsoft Exchange Server 2007 cho mô hình mạng doanh nghiệp trên nền Windows Server 2008

I. Giới thiệu

Trong bài viết ”Tổng quan Microsoft Exchange Server 2007“ đã giới thiệu với các bạn các tính năng của Exchange Server 2007. Và để sử dụng Microsoft Exchange Server 2007, trong bộ bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách triển khai cài đặt và quản lý Microsoft Exchange Server 2007 cho mô hình mạng doanh nghiệp trên nền Windows Server 2008

Bộ bài viết bao gồm các phần:

Phần 1: Cài đặt Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

Phần 2: Quản lý Exchange Recipients

Phần 3: Quản lý dữ liệu và chia sẻ thông tin với Exchange Public Folder

Phần 4: Quản lý Exchange Database

Phần 5: Quản lý thông tin với Exchange Address List

Phần 6: Backup và Restore Exchange Database

 Phần I bao gồm các bước:

 1. Kiểm tra cấu hình sau khi nâng cấp lên DC

 2. Cài đặt các thành phần cần thiết cho Exchange 2007-SP1

 3. Cài đặt Exchange 2007-SP1

 4. Cấu hình Exchange Server.

 5. Cấu hình MailBox cho User-Kiểm tra gởi nhận Mail.

II. Chuẩn bị

    Mô hình bài lab gồm 3 máy:

    - Một máy  Windows Server 2008 Domain Controller

    – Một máy Windows Vista đã Join Domain

    - Một máy dùng kiểm tra cho việc gời nhận e-mail.

III.Thực hiện

 

1.Kiểm tra cấu hình sau khi nâng cấp lên DC

-Chọn Start vào Setting,Network Connections

-Chuột phải lên card LAN chọn Properties.

 

Kiểm tra có dấu Check tại ô TCP/IPv6

 

 

  

2. Cài đặt các thành phần cần thiết cho Exchange 2007-SP1:

- Mở Server Manager từ Administrative Tools. Chọn vào Features,chuột phải chọn Add Features.

 

 

Hộp thoại Select Features đánh dấu chọn vào ô Windows PowerShell, chọn Next.

 

 

Hộp thoại Confirm Installation Selections chọn Install.

 

 

Sau khi cài đặt xong chọn Close.

 

 

Quay trở lại Server Manager

Chọn vào Roles, chuột phải chọn Add Roles.

 

Hộp thoại Before You Begin chọn Next

 

 

Hộp thoại Select Server Roles đánh dấu chọn Web Server (IIS), chọn Next.

 

 

Hộp thoại Add Features required for Web Server (IIS) chon Add Required Features

 

Hộp thoại Web Server (IIS) chọn Next.

 

 

 

Hộp thoại Select Role Services đánh dấu chọn thêm vào các thành phần sau:

 • Application Development : ASP.NET

 

 • Security :               -Basic Authentication
                                 
  -Windows Authentication
                                  -Digest Authetication
                                

 • Performance :      Dynamic Content Compression

 • Management Tools: -IIS Management Console

                                                   -Management Services

                                                   -IIS 6 Management Compatibility

 

 Đánh dấu các ô chọn xong chọn Next.

 

 

 

 

Hộp thoại Confirm Installation Selections chọn Install

 

 

 

 Hệ thống cài đặt.

 

 

Sau khi cài đặt xong chon Close

 

 

Kiểm tra Domain Functional Level

Vào Start /Run : dsa.msc

Chuột phải vào Server chọn Raise domain functional level…

 

 

 

Mức tối thiểu là 2003 native mode.

3.Cài đặt Exchange 2007-SP1

   – Chạy file setup cài đặt Exchange

 

- Màn hình cài đặt chọn vào link Step 4 : Install Microsoft Exchange Server 2007 SP1

- Màn hình Introduction chọn Next.

 

- Màn hình License Agreement chọn I accept…. Chọn Next.

 

 

- Màn hình Error Reporting : No, chọn Next

 

 

- Màn hình Installation Type chọn lựa chọn bên trên Typical Exchange Server Installation, chọn Next

 

 

- Màn hình Exchange Organization : đặt tên MSOpenlab, chọn Next.

 

 

- Màn hình Client Settings chon No, chọn Next.

 

- Màn hình Readiness Checks chọn Install

 

 

- Màn hình Progress : Quá trình tiến hành cài đặt diễn ra.

 

 

- Màn hình Completion chon Finish

 

 

- Chọn OK để khởi động lại máy.

 

 

 

4.Cấu hình Exchange Server

 -  Sau khi reboot máy vào Console quản lý Exchange theo đường dẫn Start Programs Microsoft Exchange Exchange Management Console.

    
  a/Tạo Receive Connector

 Đường dẫn Microsoft Exchange Hub Transport, khung giữa bên dưới chọn Default Server, chuộ phải chọn Properties. 

 

- Chọn Tab Permission Groups , đánh dấu chọn vào ô Anonymous Users, chọn OK

 

 

b/ Tạo Send Connector:

Quay lại Exchange Management Console chọn Organization Configuration

Chọn vào Hub Transport, chuột phải chọn New Send Connector…

 

 

- Hộp thoại Introduction đặt tên To Internet, chọn Next

 

 

- Hộp thoại Address space chọn nút Add.. chọn SMTP Address Space..

 

 

Hộp thoại SMTP Address Space

 -Khai báo khung Address : *

 -Đánh dấu chọn ô Inclucle all subdomains, chọn OK.

 

- Kiểm tra có 1 Address Space chọn Next.

 

- Hộp thoại Network Setting chọn Next.

 

 

- Hộp thoại Source Server chọn Next.

 

 

- Hộp thoại New Connector chọn New.

 

 

- Kiểm tra tạo thành công Send Connector.

 

 

5.Cấu hình MailBox cho User:

- Trở lại Exchange Management Console

- Chọn Recipient Configuration MailBox chuột phải chọn New MailBox…

 

 

- Hộp thoại Introduction chọn User Mailbox, chọn Next

 

 

- Hộp thoại User Type, chọn Existing Users chọn Add..

 

 

- Chọn User được tạo sẵn trong AD, chọn OK.

 

- Chọn Next

 

 

- Hộp thoại MailBox Settings chọn Next.

 

 

- Hộp thoại New MailBox chọn New.

 

- Hộp thoại Completion chọn Finish.

 

 

- Kiểm tra có MailBox ClientAdministrator.

 

 

 

5.Cấu hình MailBox cho Administrator và Client:

      a.Cài đặt và cấu hình Outlook cho Admin:

- Mở Source cài đặt MS Office 2007, chạy File Setup.

 

 

- Điền Product Key chọn Continue.

 

 

- Đánh dấu chọn vào I accept the terms or this agreement, chọn Continue.

 

 

- Chọn Install Now để cài đặt.

 

- Sau khi cài đặt xong chọn Close.

 

 

* Cấu hình Outlook

- Theo đường dẫn Start Programs Microsoft Office Microsoft Office Outlook 2007. Màn hình Welcome chọn Next.

 

 

- Hộp thoại E-Mail Account chọn Yes, chọn Next.

 

 

- Hộp thoại Auto Account Setup.

- Đánh dấu chọn ô Manually configure Server Settings or Additional Server types,chọn Next.

 

 

- Hộp thoại Choose E-Mail Service chọn Microsoft Exchange, chọn Next.

 

 

Hộp thoại Microsoft Exchange Settings

-Khung Microsoft Exchange Server nhập vào Server.MsOpenlab.com

-Bỏ dấu Check Use Cached Exchange Mode

-Khung User Name nhập vào Administrator chọn Check Name , Chọn Next.

 

 

Chọn Finish để hoàn tất cấu hình.

 

 

Hộp thoại Welcome to the 2007 Microsoft Office system bỏ dấu chọn ô

Search Microsoft Office Online for Hepl……  Chọn Next.

 

 

Hộp thoại Sign up for Microsoft Update chọn I don’t want to use MS Update, chọn Next.

 

 

Trong chương trình Microsoft Outlook chọn New Mail Massenge.

 

 

Administrator tự gởi cho chính mình.

 

 

Nhận Mail thành công.

 

 

Administrator gởi Mail cho User kiểm tra.

 

 b.Cài đặt và cấu hình Outlook cho User: (Tương tự như Administrator )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra đã nhận Mail từ Administrator.

 

 

 

- Client gởi Mail ra bên ngoài:

- Chọn Tab New chọn Mail Messege

 

 

- Gởi đến 1 địa chỉ bên ngoài Vd: Administrator@dom18.com 

 

 

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>