Image One

Exchange Server 2007 – Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp – Phần 2: Quản lý Exchange Recipients

Image OneTiếp theo Phần I: Cài đặt Exchange Server 2007 SP1, ở phần II này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình các loại Recipients trong Exchange Server 2007 SP1. Recipients là các đối tượng có khả năng gửi và nhận mail trong Exchange. Quản lý các loại Recipients là 1 trong những nhiệm vụ căn bản và chủ yếu nhất trong việc quản trị hệ thống mail Exchange.


Tiếp theo Phần I: Cài đặt Exchange Server 2007 SP1, ở phần II này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình các loại Recipients trong Exchange Server 2007 SP1. Recipients là các đối tượng có khả năng gửi và nhận mail trong Exchange. Quản lý các loại Recipients là 1 trong những nhiệm vụ căn bản và chủ yếu nhất trong việc quản trị hệ thống mail Exchange.

 

Bộ bài viết bao gồm các phần:
Phần 1: Cài đặt Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1
Phần 2: Quản lý Exchange Recipients
Phần 3: Quản lý dữ liệu và chia sẻ thông tin với Exchange Public Folder
Phần 4: Quản lý Exchange Database
Phần 5: Quản lý thông tin với Exchange Address List
Phần 6: Backup và Restore Exchange Database

 

Phần 2 bao gồm các bước:

1. Tạo Mailbox User

2. Tạo Mail Enable User

3. Tạo Mail Contact

4. Tạo Distribution Group

5. Tạo Security Group

6. Tạo Dynamic Distribution Group

 

II. Thực hiện:

1. Mailbox User:

Đây là loại Recipients có account trong Active Directory và có mailbox do Exchange tạo ra. Recipient này chủ yếu dùng cho tất cả các nhân viên trong công ty có nhu cầu gửi và nhận mail.

a. Tạo mới 1 Mailbox User :
- Mở Exchange Management Console, bung Recipient Configuration, chuột phải vào Mailbox, chọn
New Mailbox…

IMAGE001.jpg

- Trong hộp thoại Introduction, phần Choose Mailbox Type, bạn chọn User Mailbox, nhấn Next

IMAGE002.jpg

- Trong hộp thoại User Type, chọn New User, nhấn Next

IMAGE003.jpg


- Nhập vào thông tin của user như: First Name, Last Name, User LogonName, Password… (giống như bạn tạo user trong Active Directory)

IMAGE004.jpg

- Trong hộp thoại Mailbox Settings, nhấn Next theo mặc định

IMAGE005.jpg

- Trong hộp thoại New mailbox, Exchange sẽ tóm tắt toàn bộ thông tin về User đế bạn xác nhận lại lần nữa, nhấn New để bắt đầu tạo mới

IMAGE006.jpg

- Trong hộp thoại Completion, nhấn Finish

IMAGE007.jpg

- Mở Active Directory lên, bạn sẽ thấy tự động trong Active Directory, sẽ có user mà bạn vừa tạo trong Exchange. Bây giờ , bạn tạo 1 user có tên là TRONG MANH NGUYEN, Password: P@ssword 

IMAGE008.jpg

b. Tạo Mailbox User cho User có sẵn trong Active Directory (AD):

- Mở Exchange Management Console, bung dấu “+Recipient Configuration, chuột phải vào Mailbox, chọn New Mailbox…

IMAGE009.jpg

- Trong hộp thoại Introduction, phần Choose Mailbox Type, bạn chọn User Mailbox, nhấn Next

IMAGE010.jpg

- Trong hộp thoại User Type, chọn Existing Users, nhấn Add…

IMAGE011.jpg

- Add vào user có sẵn trong AD, nhấn OK

IMAGE012.jpg

- Nhấn Next đế tiếp tục

IMAGE013.jpg

- Trong hộp thoại Mailbox Settings, nhấn Next theo mặc định

IMAGE014.jpg

- Trong hộp thoại New mailbox, Exchange sẽ tóm tắt toàn bộ thông tin về User đế bạn xác nhận lại lần nữa, nhấn New để bắt đầu tạo mailbox

IMAGE015.jpg

- Trong hộp thoại Completion, nhấn Finish

IMAGE016.jpg

- Tương tự như vậy, bạn thử tạo thêm 1 mail user mới là HIEU DAO DUY. - Lúc này bạn sẽ nhìn thấy ở màn hình console có 4 user: Administrator, Hoang Thuy Tran, Hieu Dao Duy, Trong Manh Nguyen

IMAGE017.jpg

c. Gửi và check mail cho user

- Log on Administrator, mở chương trình Microsoft Outlook 2007, nhấn chọn biểu tượng New để tiến hành việc gửi mail

- Chọn To để xem danh sách Address List

IMAGE005.jpg
 
- Chọn User mà bạn muốn gửi mail đến, ví dụ: muốn gửi mail một lúc cho cả 3 user HIEU DAO DUY, HOANG THUY TRAN, TRONG MANH NGUYEN, bạn nhấn giữ phím Ctrl và chọn cả 3 user, sau đó nhấn To


IMAGE006.jpg

- Điền vào nội dung, tiêu đề thư và nhấn Sent để gửi mail

IMAGE007.jpg

- Trên máy Clients, bạn log on user TRONG MANH NGUYEN, mở Microsoft Outlook 2007, bạn sẽ nhận được mail từ Administrator.

 

 

2. Mail Enable User:

 

Đây là loại Recipients có account trong Active Directory nhưng không có mailbox do Exchange tạo ra. Recipient này chủ yếu dùng cho nhân viên trong công ty không muốn dùng mail của công ty, mà muốn sử dụng một địa chỉ bên ngoài(như yahoo, hotmail, gmail…)

 

- Mở Exchange Management ConsoleRecipient Configuration, chuột phải vào Mail Contact, chọn New Mail User…

- Trong hộp thoại Introduction, chọn New User (nếu trong AD bạn có user đó rồi thì chọn Existing User), nhấn Next

 

- Trong hộp thoại User Information, điền đủ thông tin về user, nhấn Next

- Trong hộp thoại Mail Settings, khung External Email Address, bạn nhấn chọn biểu tượng Edit

 

-  Trong hộp thoại SMTP Address, khung E-mail Address, bạn nhập địa chỉ bên ngoài của user này vào. Ví dụ: tohoangnha@ymail.com, sau đó nhấn OK

- Trong hộp thoại New mailbox, Exchange sẽ tóm tắt toàn bộ thông tin về User đế bạn xác nhận lại lần nữa, nhấn New để bắt đầu tạo mới

- Trong hộp thoại Completion, nhấn Finish

3. Mail Contact:

 

 Đây là loại Recipients không có account trong Active Directory. Recipient này dùng cho các khách hàng mà nhân viên trong công ty thường xuyên liên lạc.

 

- Mở Exchange Management ConsoleRecipient Configuration, chuột phải vào Mail Contact, chọn New Mail Contact…

- Trong hộp thoại Introduction, chọn New Contact, nhấn Next

- Nhập vào thông tin của khách hàng thường xuyên liên lạc. Ở khung External Email Address, bạn nhấn chọn Edit…

- Trong hộp thoại SMTP Address, ở khung E-mail Address, bạn nhập vào địa chỉ email của khách hàng. VD: nguyen@letran.info, nhấn OK

- Trong hộp thoại New Mail Contact, kiểm tra lại thông tin khách hàng, sau đó nhấn New để khởi tạo

 

- Trong hộp thoại Completion, nhấn Finish

-  Trong màn hình Console, bạn sẽ thấy được contact Jimmy Tran

- Trên máy Client, log on user HIEU DAO DUY, mở chương trình Microsoft Outlook 2007, tạo mail mới, nhấn To để xem danh sách Address List, chọn khách hàng là Jimmy Tran, sau đó nhấn OK

- Điền vào nội dung, tiêu đề thư và nhấn Sent để gửi mail

- Khi khách hàng Jimmy Tran truy cập vào hộp mail sẽ nhận được mail

 

 

4. Group Recipient:
Là Group trong Active Directory được Exchange cung cấp một địa chỉ email. Có 3 loại Group Recipient:

+ Security Group: có chức năng phân quyền và phân phối mail

+ Distribution Group: chỉ có chức năng phân phối mail

+ Dynamic Distribution Group: có chức năng phân phối mail và tự động cập nhật thành viên dựa theo thuộc tính (Company, State/Province, Department)

 

a. Tạo Security Group:

- Mở Exchange Management ConsoleRecipient Configuration, chuột phải vào Distribution Group, chọn New Distribution Group…

- Trong hộp thoại Introduction, chọn New Group, nhấn Next

- Trong hộp thoại Group Information, ở mục Group Type, bạn chọn Security và đặt tên cho group là Staff

- Trong hộp thoại New Distribution Group, kiểm tra lại thông tin và nhấn New

- Trong hộp thoại Completion, nhấn Finish để hoàn tất


 

b. Tạo Distribution Group:

- Mở Exchange Management ConsoleRecipient Configuration, chuột phải vào Distribution Group, chọn New Distribution Group…

- Trong hộp thoại Introduction, chọn New Group, nhấn Next

- Trong hộp thoại Group Information, ở mục Group Type, bạn chọn Distribution và đặt tên cho group là Sales

- Trong hộp thoại New Distribution Group, kiểm tra lại thông tin và nhấn New

- Trong hộp thoại Completion, nhấn Finish để hoàn tất

 

- Sau đó, bạn lần lượt tạo thêm 1 số mailbox user như bên dưới

- Quay trở lại Distribution Group, chuột phải vào Group Sales vừa tạo, chọn Properties


- Trong hộp thoại Sales Properties,qua tab Members, nhấn Add…

- Chọn các users mà bạn muốn Add vào Group Sales, sau đó nhấn OK

- Mở chương trình Microsoft Outlook 2007,  gửi mail tới Group Sales

- Điền vào nội dung, tiêu đề thư và nhấn Sent để gửi mail

- Log on user Ho Khai Hoan (thành viên của Group Sales), sẽ nhận được mail

c. Dynamic Distribution Group

- Mở Exchange Management ConsoleRecipient Configuration, chuột phải vào Distribution Group, chọn New Dynamic Distribution Group…

 

- Trong hộp thoại Introduction, đặt tên group là MANAGER, nhấn Next

- Trong hộp thoại Filter Settings, giữ nguyên như mặc định và nhấn Next

- Trong hộp thoại Conditions, tùy theo nhu cầu của bạn mà bạn muốn lọc thuộc tính nào. Ví dụ như tôi muốn lọc thuộc tính Department thì đánh dấu chọn vào Recipient is in a Department, bên dưới bạn nhấn chọn Specified, gõ tên Department mà bạn muốn thêm vào group, ví dụ như MANAGER.

 

Như vậy tất cả các user mà có thuộc tính Department là Manager sẽ được add vào Group này  

- Trong hộp thoại New Distribution Group, kiểm tra lại thông tin và nhấn New

- Quay trở lại Mailbox, chuột phải vào user HOANG THUY TRAN, nhấn Properties

- Qua tab Organization, ở mục Department, bạn nhập vào là MANAGER, sau đó nhấn OK

- Làm tương tự cho user HUE TRAN VAN

- Trên máy Client, log on user TRONG MANH NGUYEN, gửi mail đến cho group Manager

- Điền vào nội dung, tiêu đề thư và nhấn Sent để gửi mail


- Log on user HUE TRAN VAN và check mail


Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>