Image One

Exchange Server 2007 – Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp – Phần 4: Quản lý Exchange Database

Image OneExchange Database có 2 loại chính:
Storage Group:
lưu trữ những file hệ thống của Exchange và các transaction logs. Exchange Sever 2007 Enterprise hỗ trợ tối đa 50 Storage Group và 50 database cho mỗi server. Mặc định khi cài xong Exchange Server 2007, Exchange sẽ tạo ra 2 Storage Group : First Storage Group chứa Mailbox Database và Second Storage Group chứa Public Folder Database.

Database Store: bao gồm Mailbox Database và Public Foler Database. Mailbox database chứa các dữ liệu về mailbox của user và được lưu thành file *.edb. Exchange Database có 2 loại chính:


Storage Group:
lưu trữ những file hệ thống của Exchange và các transaction logs. Exchange Sever 2007 Enterprise hỗ trợ tối đa 50 Storage Group và 50 database cho mỗi server. Mặc định khi cài xong Exchange Server 2007, Exchange sẽ tạo ra 2 Storage Group : First Storage Group chứa Mailbox Database và Second Storage Group chứa Public Folder Database

Database Store: bao gồm Mailbox Database và Public Foler Database. Mailbox database chứa các dữ liệu về mailbox của user và được lưu thành file *.edb.

Bộ bài viết bao gồm các phần:

Phần 1: Cài đặt Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1
Phần 2: Quản lý Exchange Recipients
Phần 3: Quản lý dữ liệu và chia sẻ thông tin với Exchange Public Folder
Phần 4: Quản lý Exchange Database
Phần 5: Quản lý thông tin với Exchange Address List
Phần 6: Backup và Restore Exchange Database

Nội dung phần 4 sẽ trình bày cách quản l‎ý Exchange Database

Phần 4 bao gồm các bước:

1. Tạo Storage Group và Mailbox Database
2. Cấu hình Journal Recipient (Theo dõi e-mail của user)
3. Cấu hình Storage Limit (Quy định dung lượng của Mailbox User)
4. Mailbox Permission (Phân quyền trên Mailox Database)  

III. Thực hiện:
1. Tạo Storage Group và Mailbox Database

a. Tạo Storage Group

- Mở Exchange Management Console, vào Server Configuration, chọn Mailbox. Trong khung Result Pane, chuột phải vào SERVER, chọn New Storage Group…

image001.jpg

- Trong khung Storage group name, đặt tên là Third Storage Group, nhấn New
 
image002.jpg

- Trong hộp thoại Completion, nhấn Finish

image003.jpg

b. Tạo Mailbox Database:

- Chuột phải vào Third Storage Group vừa tạo, chọn New Mailbox Database…

image004.jpg

- Trong hộp thoại New Mailbox Database, khung Mailbox Database name, đặt tên là Staff Database, sau đó nhấn New
  
image005.jpg

- Trong hộp thoại Completion, nhấn Finish.
 
image006.jpg

- Quay lại Mailbox trong Recipient Configuration, chuột phải vào 2 nhân viên HO KHAI HOANGLE DINH PHUONG, chọn Move Mailbox…

image007.jpg

- Trong khung Mailbox Database, nhấn Browse…, chọn Staff Databse vừa tạo, nhấn Next

image008.jpg

- Trong hộp thoại Move Options, đánh dấu chọn vào Skip the mailbox, nhấn Next

image009.jpg

- Trong hộp thoại Move Schedule, chọn Immediately, nhấn Next

image010.jpg

- Trong hộp thoại Move Mailbox, nhấn Move để bắt đầu di chuyển mailbox database của user

image011.jpg

- Trong hộp thoại Completion, nhấn Finish

image012.jpg

2. Cấu hình Journal Recipient

- Vào Server ConfigurationMailbox, khung Result pane, chuột phải vào Staff Database, chọn Properties.

image001.jpg

- Trong hộp thoại Staff Database Properties, đánh dấu check vào tùy chọn Journal Database, bên dưới bạn chọn user sẽ theo dõi. Ví dụ như Administrator

image002.jpg

-> Như vậy, kể từ lúc này những user có mailbox nằm trong Staff Database khi gửi mail đi sẽ lưu về cho Admin 1 bản.

- Log on user HO KHAI HOANG, nhấn New để bắt đầu gửi mail mới

image004.jpg

- Điền vào nội dung, tiêu đề thư, sau đó nhấn Sent

image006.jpg 

- Log on Administrator, sẽ thấy mail của user HO KHAI HOANG đã gửi

image007.jpg

3. Cấu hình Storage Limit 

-  Vào Server ConfigurationMailbox, khung Result pane, chuột phải vào Staff Database, chọn Properties

image001.jpg

- Trong hộp thoại Staff Database Properties, qua tab Limits, ở mục Storage limits, bạn sẽ thấy 3 phần:

+ Issue warning at (KB): cảnh báo khi mailbox đạt tới dung lượng…; ví dụ 5 MB
+ Prohibit send at (KB): chặn gửi mail khi mailbox đạt tới dung lượng…; ví dụ 9 MB
+ Probihit send and receive at (KB): chặn gửi và nhận mail khi mailbox đạt tới dung lượng…; ví dụ 10MB

Sau khi điền đầy đủ 3 thông số, bạn nhấn Apply, sau đó nhấn OK

image002.jpg

- Log on user LE DINH PHUONG, user này có mailbox nằm trong Staff Database. Giả sử hộp mail của user LE DINH PHUONG lúc này là 9MB, khi user LE DINH PHUONG gửi mail đi sẽ nhận được thông báo là mailbox đã đầy, không thể gửi mail được nữa

image001.jpg

- Điền vào nội dung, tiêu đề thư và nhấn Sent

image011.jpg

- Hộp thoại Maibox Cleanup sẽ hiện ra, yêu cầu user LE DINH PHUONG phải xóa bớt mail để giảm bớt dung lượng trong mailbox.

image012.jpg

* Khi hộp mail của user LE DINH PHUONG là 10 MB sẽ không thể gửi và nhận mail được.

- Log on user TRONG MANH NGUYEN, nhấn New để bắt đầu gửi mail mới

image002.jpg

- Điền vào nội dung, tiêu đề thư, và nhấn Sent để gửi mail

image003.jpg

- Một email được trả về cho user TRONG MANH NGUYEN thông báo mailbox của User LE DINH PHUONG đã đầy và user này không thể nhận mail được

image014.jpg

- Log on user LE DINH PHUONG, khi mailbox đạt quá dung lượng cho phép (trên 10MB), 1 email sẽ được tự động gửi tới user LE DINH PHUONG thông báo hộp mail đã đầy và không thể gửi, nhận mail được nữa

image005.jpg

- Còn đối với với các user MANAGER, DIRECTOR,…  có mailbox nằm trong Mailbox Database, bạn nên tắt chức năng Limit Mailbox, vì đây là những “important person”, hằng ngày phải gửi và nhận mail quan trọng.

image015.jpg

image016.jpg 

4. Mailbox Permission

- Mở Exchange Management Shell, gán cho Admin quyền Send-as, Receive-as để có thể đọc mail của các user có mailbox nằm trong Staff Database. Bạn gõ lệnh sau:
“Add-ADPermission –Identity “Staff Database” –User Administrator –ExtendedRights Send-as,Receive-as”

image001.jpg 

- Log on user Administrator

image002.jpg

- Vào menu FileOpen, chọn Other User’s Folder…

image004.jpg

- Trong khung Name…, chọn User mà bạn muốn truy cập vào inbox của họ

image006.jpg

- Truy cập thành công vào Inbox của user LE DINH PHUONG

image006.jpg

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>