Image One

Exchange Server 2007 – Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp – Phần 5: Quản lý thông tin với Exchange Address List

Image OneExchange Address List là danh sách lưu trữ thông tin của các đối tượng trong AD và trong Exchange. Mỗi loại address list có thể chứa thông tin của một hoặc nhiều loại đối tượng như: users, contacts, groups, public folder…. Với Exchange Address List chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm được thông tin của một đối tượng một cách nhanh nhất. Thông tin của Exchange Address List luôn được cập nhật động, do đó, khi ta tạo ra 1 đối tượng mới trong hệ thống Exchange thì thông tin của đối tượng này cũng sẽ được tự động cập nhật vào Exchange Address List. Exchange Address List là danh sách lưu trữ thông tin của các đối tượng trong AD và trong Exchange. Mỗi loại address list có thể chứa thông tin của một hoặc nhiều loại đối tượng như: users, contacts, groups, public folder…. Với Exchange Address List chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm được thông tin của một đối tượng một cách nhanh nhất. Thông tin của Exchange Address List luôn được cập nhật động, do đó, khi ta tạo ra 1 đối tượng mới trong hệ thống Exchange thì thông tin của đối tượng này cũng sẽ được tự động cập nhật vào Exchange Address List.

Exchange Address list được chia thành 4 loại chính sau đây:

1. Default Address List: Là những Address List có sẵn trong hệ thống Exchange như: All Users, All Groups, All Contacts, All Rooms, Public Folder


2. Global Address List (GALs)
: Chứa toàn bộ danh sách các users, groups, contacts trong hệ thống Exchange Server. Bạn không thể dùng Exchange Management Console để tạo, chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa Global Address List mà phải làm những công việc đó bằng dòng lệnh thông qua Exchange Management Shell. Global Address List sẽ được hiển thị trong Microsoft Outlok Address Book 

3. Custom Address List (CALs): Hệ thống Exchange của bạn có thể chứa hàng trăm đối tượng. Nếu bạn cứ để những đối tượng đó vào trong một address list thì list đó có thể trở nên khá lớn và nhu cầu tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Để ngăn chặn điều đó, bạn có thể tạo ra Custom Address List  để giúp các Users có thể tìm kiếm trong hệ thống một cách dễ dàng  
 
4. Offline Address List (OALs): Nhu cầu đặt ra khi các user không kết nối đến Exchange Server vẫn muốn thấy danh sách address list như trong công ty, Offline Address List sẽ đáp ứng nhu cầu đó 
Bộ bài viết bao gồm các phần:

Phần 1: Cài đặt Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

Phần 2: Quản lý Exchange Recipients

Phần 3: Quản lý dữ liệu và chia sẻ thông tin với Exchange Public Folder

Phần 4: Quản lý Exchange Database

Phần 5: Quản lý thông tin với Exchange Address List

Phần 6: Backup và Restore Exchange Database

Phần 5 bao gồm các bước:

1. Tạo Custom Address List

2. Tạo Offline Address List

II. Chuẩn bị
- Tạo các user gianglh, nganhk, và trieunh thuộc domain nhatnghe.com

image003.jpg

- Tạo distribution groupNHATNGHEGROUP, add 3 user vừa tạo ở trên vào group này
 


III. Thực hiện
1. Tạo Custom Address List
- Mở Exchange Mangement Console, chọn Mailbox, Chuột phải vào khung Action Pane, chọn New Address List…

image004.jpg

-  Hộp thoại Introduction, khung Name, nhập tên “NHATNGHE”, nhấn Next

image005.jpg

- Hộp thoại Conditions, đánh dấu check vào ô Recipient is in a Company, chọn specified trong ô Step 2, nhập tên NHAT NGHE, chọn Next

image006.jpg

- Hộp thoại Schedule, chọn Immediately, nhấn Next

image007.jpg

- Hộp thoại New Address List, nhấn New để khởi tạo Address List

image008.jpg

- Hộp thoại Completion, nhấn Finish để hoàn tất

image009.jpg

- Tương tự, bạn tạo thêm Custom Address ListMSOPENLAB

image012.jpg

- Log on user trieunh, nhấn chọn vào biểu tượng Address Books

- User trieunh sẽ thấy được 2 Custom Address List “NHATNGHE”“MSOPENLAB”

2. Tạo Offline Address List
- Mở Exchange Mangement Console, chọn Mailbox, trong khung Action Pane, qua tab Offline Address Book, chuột phải chọn New Offline Address List…

- Hộp thoại Introduction :

+ Khung Name, nhập vào OfflineNHATNGHE

+ Khung Offlìne address book generation server, nhấn Browse, chọn Server

+ Tắt dấu check Include the default Address List

+  Check vào ô Include the following address lists, nhấn Add, chọn address list mà bạn muốn làm Offline. Ví dụ, NHATNGHE

- Hộp thoại Distribution Point, đánh dấu check vào ô “Enable Web-based distribution”, nhấn Add, chọn OAB, nhấn Next

- Hộp thoại Completion, nhấn Finish

- Tương tự, bạn tạo thêm Offline MSOPENLAB

- Chuột phải vào “OfflineNHATNGHE”, chọn Update

- Cửa sổ Microsoft Exchange yêu cầu bạn xác nhận, nhấn Yes

- Trở lại màn hình Exchange Management Console, chọn Server Configuration, chọn MailBox, chuột phải vào NhatNghe Database, chọn Properties
- Qua tab Client Settings, khung Offline Address Book, bạn Browse… đến OfflineNHATNGHE, sau đó nhấn Apply, chọn OK       

- Log on user gianglh, vào menu Tool, chọn Send/Receive…, chọn Download Address Book…

- Cửa sổ Offline Address Book, chọn Full details, nhấn OK

- Lúc này Microsoft Outlook sẽ tiến hành quá trình download address book “NHATNGHE” về máy.

- Vào menu File, chọn Work Offline
- Thử nhấn vào biểu tượng Address Book, sẽ thấy chỉ có Address Book NHATNGHE
image006.jpg

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>