Image One

Hosting Multiple Domain On Exchange Server 2007

Image OneNếu trong hệ thống mail của bạn đang có nhu cầu sử dụng nhiều tên domain mà hiện tại bạn chỉ có một máy Exchange Server thì bạn phải giải quyết thế nào?

 
Nếu công ty của bạn là một Hosting Provider, để quản lý mail của nhiều khách hàng trên cùng một máy Mail Server vật lý thì bạn phải giải quyết như thế nào?
 
Để giải quyết các nhu cầu trên, trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bày cách hosting nhiều domain trên một máy Exchange Server 2007

 
Nếu trong hệ thống mail của bạn đang có nhu cầu sử dụng nhiều tên domain mà hiện tại bạn chỉ có một máy Exchange Server thì bạn phải giải quyết thế nào?
 
Nếu công ty của bạn là một Hosting Provider, để quản lý mail của nhiều khách hàng trên cùng một máy Mail Server vật lý thì bạn phải giải quyết như thế nào?
 
Để giải quyết các nhu cầu trên, trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bày cách hosting nhiều domain trên một máy Exchange Server 2007

 

Mục đích của bài viết:
Chúng tôi có 1 máy Exchange Server 2007 đang sử dụng domain MSOpenLab.com, trên server này chúng thôi sẽ hosting thêm 2 domain: NhatNghe.com và WebDoanhNghiep.org
 
Bài lab bao gồm các bước:
1. Tạo Accepted Domain và E-mail Address Policy
2. Tạo Mailbox Database
3. Tạo Recipients
4. Tạo và cấu hình Global Address List
 
II. Chuẩn bị
Bài lab bao gồm 2 máy:
- Máy Server: Domain Controller và Exchange Server 2007
-Máy Client: Windows XP hoặc Windows Vista có cài Microsoft Office 2007
 
III. Thực hiện
1. Tạo Accepted Domain và E-mail Address Policy
a. Tạo Accepted Domain Nhatnghe.com
Tại máy Server, logon MSOPENLABAdministrator. Mở Exchange Management Console, bung Organization Configuration, chuột phải Hub Transport chọn New Accepted Domain 

picture001.jpg
 
Trong hộp thoại New Accepted Domain, nhập nhatnghe.com vào ô NameAccepted Domain, chọn Authoritative Domain, chọn New, chọn Finish

picture002.jpg
 
Kiểm tra trong tab Accepted Domain đã tạo thành công domain Nhatnghe.com
 
picture004.jpg
 
b. Tạo Accepted Domain WebDoanhNghiep.org
Tương tự, thực hiện lại các bước của phần a để tạo Accepted Domain tên WebDoanhNghiep.org
 
picture00a.jpg
 
c. Tạo E-mail Address Policy cho NhatNghe.com
Tương ứng với mỗi Accepted Domain, chúng ta phải tạo 1 Email Address Policy để quy định địa chỉ e-mail cho các recipients thuộc domain đó.
 
Trong cửa sổ Exchange Management Console, bung Organization Configuration, chuột phải Hub Transport chọn New E-mail Address Policy

picture005.jpg
 
- Hộp thoại Introdution, nhập tên của policy vào ô name, chọn All recipients types, chọn Next

picture006.jpg
 
- Hộp thoại Conditions, đánh dấu chọn Recipients is in a Company, chọn specified trong ô Step 2, nhập tên Nhat Nghe, chọn Next
 
picture008.jpg
 
- Hộp thoại E-mail Address, chọn Add

picture009.jpg
 
- Trong hộp thoại SMTP E-mail Address, chọn First name.last name. Chọn Select accepted domain for e-mail address, chọn Browse, chọn domain nhatnghe.com, chọn OK

picture010.jpg
 
- Hộp thoại E-mail Address, chọn Next
picture011.jpg
 
- Hộp thoại Schedule, chọn Next. Hộp thoại New E-mail Address Policy, chọn New, Finish
 
picture013.jpg
 
- Kiểm tra, trong tab E-mail Address Policy tạo thành công E-mail Address cho Nhatnghe.com
picture015.jpg
 
d. Tạo E-mail Address Policy cho WebDoanhNghiep.org
Tương tự, thực hiện các bước như trong phần c để tạo E-mail Address Policy cho domain WebDoanhNghiep.org
 
picture00b.jpg
 
2. Tạo Mailbox Database
- Trong cửa sổ Exchange Management Console, bung Server ConfigurationMailbox, chuột phải First Storage Group, chọn New Mailbox Database

picture001.jpg
 
- Hộp thoại New Mailbox Database, nhập tên NhatNghe Database vào ô Name, chọn New, chọn Finish

picture002.jpg
 
Kiểm tra, trong First Storage Group tạo thành công NhatNghe Database
 
picture004.jpg
 
3. Tạo Exchange Recipients
Tạo Distribution GroupMailbox Database cho các user của Nhatnghe.com và WebDoanhNghiep.org
 
a. Tạo Mailbox User cho Nhatnghe.com
- Trong cửa sổ Exchange Management Console, chuột phải Recipient Configuration, chọn New Mailbox

picture001.jpg
 
- Hộp thoại Introdution, chọn User Mailbox, chọn Next

picture002.jpg
 
- Hộp thoại User Type, chọn New user, chọn Next

picture003.jpg
 
- Hộp thoại User Informaion, nhập thông tin như trong hình để tạo mailbox user, chọn Next

picture004.jpg
 
- Hộp thoại Mailbox Settings, chỉ đường dẫn Mailbox Database đến NhatNghe Database, chọn Next

picture005.jpg
 
- Hộp thoại New Mailbox, chọn New, chọn Finish
picture006.jpg
 
- Trong Recipients Configuration, chuột phải mailbox user Dong Phuong Nam, chọn Properties

picture008.jpg
 
- Hộp thoại Dong Phuong Nam Properties, qua tab Organization, nhập Nhat Nghe vào ô Company, chọn OK
picture009.jpg
 
- Tương tự, tạo Mailbox user Luu Hoang Giang có thuộc tính CompanyNhat Nghe
- Kiểm tra địa chỉ e-mail của Dong Phuong NamLuu Hoang Giang@nhatnghe.com
picture010.jpg
 
b. Tạo Distribution Group cho Nhatnghe.com
- Trong cửa sổ Exchange Management Console, chuột phải Recipient Configuration chọn New Distribition Group

picture011.jpg
 
- Hộp thoại Introdution, chọn New group, chọn Next

picture012.jpg
 
- Hộp thoại Group Information, chọn Security, nhập tên NhatngheGroup vào ô Name, chọn Next

picture013.jpg
 
- Hộp thoại New Distribution Group, chọn New, chọn Finish

picture014.jpg
 
- Trong Recipient Configuration, chuột phải NhatngheGroup, chọn Properties
 
picture016.jpg
 
- Qua tab Member, add 2 user Dong Phuong NamLuu Hoang Giang làm thanh viên của NhatngheGroup 

picture017.jpg
 
- Qua tab E-mail Address, chọn Edit, sửa địa chỉ e-mail thành NhatngheGroup@nhatnghe.com, bỏ dấu chọn Automatically update e-mail address based on e-mail address policy, chọn OK
 
picture020.jpg

picture021.jpg

 
c. Cấu hình Microsoft Outlook, kiểm tra gởi nhận e-mail
Tạo máy Client, cấu hình MS Outlook cho các mailbox user Dong Phuong Nam và Luu Hoang Giang, các bạn có thể tham khảo các cấu hình MS outlook tại http://msopenlab.com/index.php?article=50
 
Mở MS Outlook của Luu Hoang Giang, chọn New
 
picture022.jpg
 
Gởi e-mail tới địa chỉ DongPhuong.Nam@nhatnghe.com
 
picture023.jpg
 
Mở MS Outlook của Dong Phuong Nam, kiểm tra nhận được e-mail của Luu Hoang Giang gởi.

picture024.jpg
 
d. Tạo Mailbox User và Distribution Group cho WebDoanhNghiep.org
Tương tự, thực hiện như các bước trong phần a,b và c để tạo Mailbox UserDistribution Group cho WebDoanhNghiep.org
 
4. Tạo và cấu hình Global Address List
Để các user của mỗi domain sử dụng được một Address List khác nhau, chúng ta sẽ tạo cho mỗi domain một Global Addess List. Global Address List của domain nào chỉ lưu trữ thông tin của các recipients của domain đó.
 
a. Tạo Global Address List cho Nhatnghe.com
Tại máy Server, mở Exchange Management Shell, gõ lệnh tạo Global Address List:
 
New-GlobalAddressList –Name “NhatNgheGAL” –IncludesRecipients All Recipients –ConditionalCompany  “Nhat Nghe”

picture001.jpg
 
Trong Exchange Management Console, bung Organization Configuration, trong tab Address Lists kiểm tra tạo thành công NhatngheGAL
 
picture002.jpg
 
Để cấp user của domain Nhatnghe.com không được sử dụng Default Global Address List, chúng ta sẽ deny quyền của NhatngheGroup trên Default Global Address List bằng lệnh:
 
Add-ADPermission –Identity “Default Global Address List” –User “NhatngheGroup” –AccessRights GenericAll -Deny

picture003.jpg
 
Cập nhật các Global Address List bằng lệnh:
 
Update-GlobalAddressList “Default Global Address List”
Update-GlobalAddressList “NhatNgheGAL”
 
picture004.jpg
 
b.  Kiểm tra Global Address List
- Tại máy Client, mở Outlook của Luu Hoang Giang, mở Address Book

picture005.jpg
 
- Kiểm tra Luu Hoang Giang là mailbox user của domain Nhatnghe.com nên chỉ sử dụng được Global Address List của Nhatnghe.com
picture006.jpg
 
- Mở MS Outlook của Dao Duy Hieu, mở Address Book

picture007.jpg
 
- Kiểm tra, Dao Duy Hieu được sử dụng Default Global Address List của MOpenLab.com vì Dao Duy Hieu là Mailbox User của domain MSOpenLab.com

picture008.jpg
 
c. Tạo Global Address List cho domain WebDoanhNghiep.org
Tương tự, thực hiện lại các bước trong phần a và b để tạo và cấu hình Global Address List cho domain WebDoanhNghiep.org

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>