Image One

Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 – Phần I: SMTP, MAPI (RPC), POP, IMAP, Outlook Web Access (HTTP)

Image OneTrong hệ thống mail thông thường, để kết nối tới mail server ta phải sử dụng các chương trình mail client như Outlook Express, Windows Mail, Microsoft Outlook, Eudora…

Microsoft Exchange Server là một trong những  Mail Server hỗ trợ đầy đủ các protocol kết nối như: SMTP,ESMTP,  MAPI(RPC), POP, IMAP, HTTP.

 

Trong hệ thống Exchange, để sử dụng tất cả các tính năng của Exchange Server hỗ trợ (Gởi nhận e-mail, truy cập Public Folder, Exchange Address List…), các user phải kết nối tới Exchange server bằng MAPI, một trong các chương trình MAPI Client là Microsoft Outlook.
 
Đặt điểm của protocol MAPI là kết nối theo cơ chế Remote Procedure Call (RPC). Cơ chế kết nối của RPC có cấp độ bảo mật không cao vì Exchange server cho phép các Client kết nối vào Endpoint Mapper (EPM), nên Exchange server có thể bị lộ port khi cho phép các máy client từ Internet kết nối RPC.
 
Vì vậy, để bảo mật các kết nối trong hệ thống Exchange chúng ta có các quy tắc sau:
- Cho phép các client trong nội bộ kết nối tới Exchange Server bằng MAPI (RPC)
- Không cho phép các client trên Internet kết nối tới Exchange server bằng MAPI (RPC), mà chỉ cho kết nối bằng POP, IMAP,HTTP, RPC over HTTP
 
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách cấu hình các cơ chế kết nối trong hệ thống Exchange Server 2007. 

Bài viết bao gồm các phần:

Phần I: SMTP, MAPI (RPC), POP, IMAP, Oulook Web Access (HTTP)

 
Phần I bao gồm các bước:
1. Cấu hình Send Connector và Receive Connector
2. Kết nối MAPI (RPC)
3. Kết nối POP và SMTP
4. Kết nối IMAP và SMTP
5. Kết nối HTTP-Outlook Web Access
 
II. Chuẩn bị
-  Một máy Exchange Server 2007 SP1 (DCA.msopenlab.com)
-  Một máy Client đã Join domain
-  Tạo 2 Mailbox User: Hieu và Trong có password là P@ssword
 
III. Thực hiện
1. Cấu hình Send Connector và Receive Connector
Sau khi cài đặt Exchange Server 2007, mặc định Exchange server không gởi và nhận mail được với domain khác. Để Exchange Server gởi mail tới domain khác ta phải tạo Send Connector, để Exchange Server nhận được mail từ domain khác ta phải cấu hình Receive Connector
 
Tại máy Exchange Server, mở Exchange Management Console, bung Organization Configuration, chuột phải Hub Transport chọn New Send Connector
 
 
 
Hộp thoại Introduction, đặt tên cho connector là “Mail to Internet”, chọn Next

 
Hộp thoại Address Space, chọn Add. Hộp thoại SMTP Address Space, nhập dấu * vào ô Address, đánh dấu chọn Include all subdomains, nhập số 1 vào ô Cost, chọn OK, chọn Next

 
Hộp thoại Network Setting, chọn Use domain name system (DNS) “MX” record to route mail automatically, chọn Next
 
 
Hộp thoại Source Server, chọn Next

 
Hộp thoại New Connector, chọn New. Hộp thoại Completion, chọn Finish
 
 
Trong cửa sổ Exchange Management Console, bung Server Configuration, chọn Hub Transport, chuột phải Default DCA chọn Properties
 
Trong hộp thoại Default DCA Properties, vào tab Authentication, bỏ dấu chọn Offer Basic authentication only after starting TLS
 
 
Trong hộp thoại Default DCA Properties, vào tab Permission Groups, đánh dấu chọn Anonymous users, chọn OK
 
 
Tương tự, chuột phải Client DCA, chọn Properties
 
Trong hộp thoại Client DCA Properties, bỏ dấu chọn Offer Basic authentication only after starting TLS
 
 
Trong hộp thoại Client DCA Properties, vào tab Permission Groups, đánh dấu chọn Anonymous users, chọn OK
 
 
Mở Services từ Administrative Tools, chuột phải Microsoft Exchange Transport chọn Restart
 
Mở Microsoft Outlook, gởi e-mail tới địa chỉ tt_hoang@hotmail.com (hoặc địa chỉ mail bất kỳ trên Internet), kiểm tra gởi và nhận mail thành công.
 
2. Kết nối MAPI (RPC)
Tại máy Client, logon MSOPENLABAdministrator, mở Micosoft Outlook
Hộp thoại Outlook 2007 Startup, chọn Next. Hộp thoại Setup E-mail Account, chọn Yes. Hộp thoại Auto Account Setup, đánh dấu chọn Manually configure server setting or additional server tupe, chọn Next
 
Lưu ý: bạn có thể sử dụng chức năng Auto Discovery để cấu hình Microsoft Outlook tự động, nhưng trong bài viết này sử dụng cách cấu hình bằng tay nhằm mục đích hiểu rõ chế độ kết nối MAPI(RPC).

 
Hộp thoại Choose E-mail Services, chọn Microsoft Exchange, chọn Next
 
Hộp thoại Microsoft Exchange Settings, nhập DCA.MSOpenLab.com vào ô Microsoft Exchange server, nhập Administrator vào ô User Name, chọn Check Name, chọn Next, Finish
 
Trong cửa sổ Microsoft Outlook, chọn New, gởi mail tới địa chỉ administrator@msopenlab.com
 
 
Trong cửa sổ Microsoft Outlook, kiểm tra nhận được e-mail gởi cho chính Administrator
 

3. 
Kết nối POP và SMTP
a. Cấu hình POP Access
Tại máy Exchange Server, mở Exchange Management Shell, gõ lệnh:
Set-PopSettings –LoginType PlainText Login
 
 
Kiểm tra Login Type, gõ lệnh: Get-PopSettings | Format-List
 
 
Mở Services từ Administrative Tools, chuột phải Microsoft Exchange POP3, chọn Properties
 
Hộp thoại Microsoft Exchange POP3 Properties, bung Startup type chọn Automatic, chọn Start, chọn OK
 
b. Cấu hình Outlook Express:
Khi kết nối tới Exchange Server bằng POP hoặc IMAP ta không nhất thiết phải sử dụng Microsoft Outlook vì tất cả các mail client đều hỗ trợ POP và IMAP
 
Tại máy Client, logon MSOPENLABHieu, mở Outlook Express. Trong hộp thoại Your Name, nhập Hieu vào ô Display name, chọn Next
 
Hộp thoại Internet E-mail Address, nhập Hieu@msopenlab.com vào ô E-mail address, chọn Next
 
 
Hộp thoại E-mail Server Names, trong ô My incoming mail server is a chọn POP3, nhập DCA.msopenlab.com vào ô Incoming mailOutgoing mail, chọn Next
 
Hộp thoại Internet Mail Logon, nhập Hieu vào ô Account name, nhập P@ssword vào ô Password, chọn Next, Finish
 
 
Trong cửa sổ Outlook Express, bung Tools, chọn Accounts
 
Cửa sổ Internet Accounts, chọn DCA.msopenlab.com, chọn Properties
 
Cửa sổ DCA.msopenlab.com Properties, vào tab Servers, đánh dấu chọn My server requires authentication, chọn OK
 
Trong cửa sổ Outlook Express, chọn Create Mail, gởi e-mail đến địa chỉ administrator@msopenlab.com
 
 
Logon MSOPENLABAdministrator, mở Microsoft Outlook, kiểm tra nhận được e-mail gởi từ Hieu
 
Reply e-mail cho Hieu@msopenlab.com
 
Logon MSOPENLABHieu, mở Outlook Express, kiểm tra nhận được e-mail trả lời từ Administrator
 
 
4. Kết nối IMAP và SMTP
a. Cấu hình IMAP Access
Tại máy Exchange Server, mở Exchange Management Shell, gõ lệnh:
        Set-IMAPSettings –LoginType PlainTextLogin
 
Kiểm tra cơ chế Login Type, gõ lệnh: Get-IMAPSettings | Format-List
 
 
Mở Services từ Administrative Tools, chuột phải Microsoft Exchange IMAP4, chọn Properties
 
 
Trong hộp thoại Microsoft Exchange IMAP4 Properties, bung Startup type, chọn Automatic, chọn Start, OK
 
b. Cấu hình Outlook Express
Tại máy Client, logon MSOPENLABTrong. Mở Outlook Express, trong hộp thoại Your Name, nhập Trong vào ô Display name, chọn Next
 
Hộp thoại Internet E-mail Address, nhập Trong@msopenlab.com vào ô E-mail Address, chọn Next
 
 
Hộp thoại E-mail Server Names, trong ô My incoming mail server is a chọn IMAP, nhập DCA.msopenlab.com vào ô Incoming mail Outgoing mail, chọn Next
 
Hộp thoại Internet Mail Logon, nhập Trong vào ô Account name, nhập P@ssword vào ô Password, chọn Next, Finish
 
 
Trong cửa sổ Outlook Express, bung menu Tools, chọn Account, chọn DCA.msopenlab.com, chọn Properties. Trong hộp thoại DCA.msopenlab.com Properties, vào tab Servers, đánh dấu chọn My server requires authentication, chọn OK
 
 
Khi nhận được hộp thoại thông báo Outlook Express, chọn Yes
 
 
Trong cửa sổ Show/Hide IMAP Folders, chọn OK
 
 
Trong cửa sổ Outlook Express, chọn Create Mail, gởi mail tới địa chỉ Hieu@msopenlab.com
 
Logon MSOPENLABHieu, mở Outlook Express, kiểm tra nhận đuợc e-mail gởi từ Trong. Mở E-mail gởi từ Trong, chọn Reply, trả lời mail cho Trong@msopenlab.com
 
 
Logon MSOPENLABTrong, mở Outlook Express, kiểm tra nhận được e-mail trả lời từ Hieu
 
 
5. Kết nối HTTP-Outlook Web Access
 
Tại máy Client, mở Internet Explorer, truy cập http://DCA.msopenlab.com/owa , kiểm tra nhận dược thông báo yêu cầu truy cập bằng HTTPS
 
Tại máy Server, mở Internet Information Services (IIS) Manager từ Administrative Tools, bung DCA, bung Web Sites, chuột phải Default Web Sites chọn Properties
 
Trong hộp thoại Default Web Sites Properties, vào tab Directory Security, chọn Edit trong phần Authentication and access control
 
Trong hộp thoại Secure Communications, bỏ dấu chọn Require secure channel (SSL), chọn OK
 
 
Trong hộp thoại Default Web Sites Properties, chọn Apply. Hộp thoại Inheritance Overrides chọn Select All, chọn OK 2 lần
 
 
Tại máy Client, mở Internet Explorer, truy cập http://DCA.msopenlab.com/owa . Trong cửa sổ Outlook Web Access, nhập MSOPENLABHieu vào ô Domainuser name, nhập P@ssword vào ô Password, chọn Logon
 
 
Trong ô Language Current time zone, chọn lựa chọn hợp lý, chọn OK
 
Trong cửa sổ Outlook Web Access (OWA), chọn New
 
Gởi e-mail tới địa chỉ Trong@msopenlab.com
 
 
Tương tự, truy cập Outlook Web Access (OWA) bằng quyền Trong, kiểm tra nhận được E-mail gởi từ Hieu
 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>