Video: Bảo mật Website với SSL Certificate của Verisign.com

Giao thức Secure Socket Layer (SSL) được phát triển bởi Netscape, ngày nay giao thức Secure Socket Layer (SSL) đã được sử dụng rộng rãi trên hệ thống mạng nhằm mục đích xác thực và mã hoá thông tin giữa client và server. Cụ thể SSL được sử dụng để mã hóa cho tất cà các protocol hoạt động tại lớp Application như: HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP…
Các bạn có thể tham khảo bài viết chi tiết tại http://msopenlab.com/index.php?article=68

Phim lab bao gồm các bước:

1. Tạo file Request Certificate
2. Xin SSL Certificate từ VeriSign.com
3. Cấu hình Trusted Root Certification Authority
4. Import SSL Certificate cho Web Server
5. Kiểm tra kết quả

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>