W2012-HyperV-027

Hyper-V trong Windows Server 2012

Hyper-V trong Windows Server 2012 có nhiều cải tiến hơn so với Hyper-V trong Windows Server 2008 R2. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các tính năng mới đó trong các bài viết tiếp theo. Bài viết này hướng dẫn cài đặt và cấu hình cơ bản.

1. Mở Server Manager > Manage > Add Roles and Features

2. Chọn như hình > Next

3. Chọn Next

4. Chọn Hyper-V

5. Chọn Add Features

6. Chọn Next

7. Chọn Next

8. Chọn như hình > Next

9. Đây là tính năng mới ở Windows Server 2012, chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài viết tiếp theo. Chọn như hình > Next

10. Chọn như hình > Next

11. Chọn Restart the destination server automatically if required

12. Chọn Yes

13. Chọn Install

14. Quá trình cài đặt diễn ra

15. Chọn Close

16. Sau khi máy khởi động lại, mở Server manager > Tools > Hyper-V Manager

17. Thực hiện như hình để tạo máy ảo mới

18. Chọn như hình > Next

19. Đặt tên máy ảo và chỉ nơi lưu trữ máy ảo > Next

20. Chọn dung lượng RAM > Next

21. Chọn card mạng sử dụng cho máy ảo

22. Chọn Next

23. Đặt tên và chọn nơi lưu trữ đĩa cứng ảo

24. Chọn nơi lưu trữ đĩa cài đặt hệ điều hành cho máy ảo > Next

25. Chọn Finish

26. Máy ảo đã tạo thành công

27. Chuột phải máy ảo vừa tạo xong chọn Start để khởi động máy ảo

28. Chuột phải máy ảo vừa tạo chọn Connect để kết nối với máy ảo

suthuc – MCT

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>